Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů dávám souhlas Moravskoslezskému inovačnímu centru, a.s., IČO 25379631, se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec, jakožto správci (dále jako „MSIC“), aby zpracovával mé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, místo podnikání, emailovou adresu a telefonní číslo.

Zásady zpracování osobních údajů

 

Prezenční listina obsahuje Vaše osobní údaje (dále také jako „“). Možná jste také udělili souhlas s jejich zpracováním. Dále se dozvíte, co se s těmito osobními údaji děje a jakým způsobem s nimi nakládáme.

Kdo je správcem osobních údajů a kdo jej zastupuje

Správcem se rozumí ten, kdo odpovídá za dodržování povinností kladených právními předpisy na ochranu osobních údajů. Konkrétně se jedná o:

  • Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1686 (dále také jako „MSIC“)

V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů MSIC zastupuje zaměstnanec Olga Palová na pozici  Back office specialist, tel. l. č. 731 523 142, e-mail: info@ms-ic.cz.

Co nás opravňuje ke zpracování Vašich osobních údajů

  • Smlouva a plnění práv a povinností z ní vyplývajících, protože Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli organizovat a zajistit průběh přednášky, semináře či jiné akce (dále jen „akce“), které se účastníte
  • Váš souhlas, pokud jste jej udělili

Za jakým účelem budeme osobní údaje zpracovávat

Jak je uvedeno výše v rámci organizace a průběhu akce musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom měli přehled o počtu osob, které se akce účastní, měli k dispozici kontaktní údaje pro komunikaci před a po akci, měli doklad o konání akce v podobě fotodokumentace či videonahrávek nebo abychom zachytili celý průběh akce na video či zvukovou nahrávku apod.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tak souhlasíte s tím, aby osobní údaje byly použity rovněž za účelem přímého marketingu, a to zejména organizace jiných událostí, následné komunikace či pozvánek týkajících se aktuálního dění v MSIC a aktivitách souvisejících s rozvojem podnikání v Moravskoslezském kraji či s další činností MSIC.

Forma zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované v těchto zásadách.

Komu můžeme osobní údaje poskytovat – příjemci

  • MSIC a jeho zaměstnancům
  • Třetím osobám spolupracujícím s MSIC
  • V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním OÚ také zpracovatelům, kteří naším jménem zpracovávají osobní údaje při zasílání marketingových sdělení (např. poskytovatel software platformy).

Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat

  • jméno, příjmení, místo podnikání, emailová adresa a telefonní číslo

Od koho budeme osobní údaje zpracovávat a kdo nám je poskytne

Zpracovávat budeme pouze OÚ, které nám poskytnete.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou nám to v jednotlivých případech ukládají právní předpisy případně po dobu potřebnou pro plnění práv a povinností ze smlouvy, na základě které k uchovávání OÚ dochází.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním OÚ, tak tento je udělen na dobu 5 let od okamžiku jeho udělení.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, tak tento souhlas můžete kdykoliv jednostranně odvolat bez jakékoli sankce například prostřednictvím emailové adresy uvedené výše. V případě dovolání souhlasu na dobu určitou, je odvolající osoba povinna nahradit škodu, která vznikne osobě, které svolení udělil.

Jaká máte další práva týkající se osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům což znamená, že po nás můžete chtít informaci, kdo zpracovává Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů, které se Vás týkají, a to na Vaši žádost v případě jejich změny nebo nepřesností.

Právo na omezení zpracování osobních údajů v určitých případech uvedených zejména v právních předpisech.

Právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje v běžném a strojově čitelném formátu.

Nemáte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

V případě, že nebudete spokojeni se zpracováním osobních údajů prováděným MSIC, můžete podat stížnost přímo MSIC např. na email uvedený výše, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.