Grantové poradenství pro inovace ve firmách

Potřebujete financovat vaše inovativní projekty a posunout je na mezinárodní úroveň? Máte inovativní a škálovatelný produkt nebo službu s potenciálem uplatnění na globálních trzích? Pomůžeme vám vybrat správný program a připravit projektovou žádost.

  • Financování inovativních projektů,
  • podpora startupů i malých a středních firem,
  • vyhledání grantu na míru vašemu projektu či firmy.
granty-startupy

Evropské programy podpory inovací

EIC Accelerator

Vysoce konkurenční program pro startupy a malé a střední firmy s potenciálem k rychlému růstu a tvorbě nových trhů.

Podporuje inovace založené na vědeckých objevech nebo průlomových technologiích. Je bez tematického omezení, podporovány však nejsou inovace s negativním dopadem na životní prostředí, společenské blaho nebo určené primárně k vojenským účelům.

Úroveň technologické připravenosti, tzv. TRL musí být 5/6 nebo vyšší. Podpora je formou kombinovaného financování, kdy grantová složka do výše 2,5 mil. € financuje aktivity, které mají TRL 5/6 – 8 a má inovační charakter. Investiční složka v rozmezí 0,5 – 15 mil. € má financovat především aktivity TRL 9 a výš a týká se uvedení na trh a škálování.

Kaskádové financování

Evropská komise vytvořila novou stránku na portálu Funding & Tenders, aby našla a shromáždila všechny možnosti kaskádového financování ze všech projektů EU.

Kaskádové financování, také známé jako finanční podpora pro třetí strany (FSTP), je mechanismus Evropské komise, který mohou využít startupy, rozvíjející se podniky i malé a střední podniky pro implementaci nebo rozvoj digitálních inovací. Všechny kaskádové výzvy jsou dostupné na stránce ZDE.

Eurostars 2

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky s vlastní výzkumnou činností, které mají navázanou spolupráci s minimálně jedním zahraničním partnerem (konsorcium 2 a více partnerů z 2 a více států).

Podpora v tomto programu je soustředěna na dokončení vývoje inovačního výrobku, technologie či služby s plánovaným uplatněním na trhu do 2 let od ukončení realizace projektu. V projektu vždy vystupuje 1 partner (MSP) jako koordinátor, tomu je hrazeno 60 % z celkových způsobilých výdajů.

TAČR, GAMA, PP2

Tento program podporuje zpracování studie proveditelnosti za účelem ověření technologické a ekonomické životaschopnosti inovace, přičemž volba tématu je neomezená.

Každý projekt může získat až 1 milion korun a zároveň získá 24 hodin mezinárodního byznys koučinku.

Jak to probíhá

1.

Analýza vašeho chystaného projektu a kapacit vaší firmy.

2.

Vytipování vhodných výzev.

3.

Shromáždění podkladů a příprava projektové žádosti.

4.

Čekání na vyhodnocení.

5.

Realizace vašeho projektu, případně vytipování jiné vhodné výzvy.

Komu je služba určená

  • startupy s přelomovými inovacemi,
  • malé a střední firmy s vlastním výzkumem a vývojem,
  • pouze pro firmy z Moravskoslezského kraje.
Stáhněte si leták

Časté dotazy

Obecně mohou zažádat o grantovou podporu podniky různých velikostí, ale i obce, kraje, ministerstva, neziskové organizace, výzkumná centra, univerzity a jiné entity. Záleží vždy na konkrétním programu, který jasně definuje cílovou skupinu a podmínky pro žadatele. V případě podpory inovací pod rámcovým programem Horizon Europe vybíráme programy zaměřené na malé a střední podniky (MSP), start-upy a začínající firmy.

Jednoduše řečeno vypadá proces z pohledu žadatele takto:
· žadatel reaguje na výzvu, která odpovídá investičnímu záměru jeho firmy/start-upu, a zároveň splňuje nároky kladené v podmínkách výzvy.
· účastní se výběrového řízení, které může být různě náročné, může mít různý počet požadavků a kol. Složitost se odvíjí od míry inovativnosti a velikosti projektu, počtu partnerů apod. Některé výzvy mají dané termíny uzávěrek, jiné jsou otevřené celoročně.
· pokud je žádost schválena, přistupuje se k realizaci projektu. Výzvy mají stanovené podmínky a formu čerpání grantu (pre-financování, finanční reporty, monitoring aj.).

Pokud si ani po přečtení podmínek výzvy nejste jistí, který grant je pro váš záměr vhodný a zda splňujete všechny požadavky, můžete se obrátit na MSIC s žádostí o konzultaci. Poradíme vám, jak s vašim záměrem nejlépe naložit.

Evropské projekty obecně vyžadují vyšší míru inovativnosti než národní programy. Pokud je vašim záměrem spíše upgrade než vysoce riziková inovace, můžete se podívat, zda jej nepodpořit z národního programu OP PIK/OP TAK (Aplikace, Inovace, Inovační vouchery) či programů TAČR jako např. program TREND, který financuje projekty obsahující výzkumnou/vývojovou část. Dále je možnost inovace podpořit z programu EUREKA, který reprezentuje evropskou značku, ale je financován z národních zdrojů. U nás spadá pod MŠMT a míra inovativnosti projektů je střední. Mezinárodní granty vám mohou zajistit prestiž, přístup k partnerům a novým trhům, škálování vašich produktů a služeb. Jistě budou neocenitelnou zkušeností, která posune vaši firmu kupředu.

Výše podpory záleží na složitosti a velikosti projektu a může se pohybovat až ve výši několika milionů EUR.

Podání žádosti není spojeno s poplatky, ale je časově a administrativně náročné. Stejně administrativně a časově může být náročná i koordinace velkých projektů financovaných z Horizon Europe.

Úspěšnost v rámci jednotlivých programů se liší. Obecně největší šance mají firmy v méně známém kaskádovém financování, kde se hovoří až o 70% míře úspěšnosti. Naopak např. programem EIC Accelerator projde jen 5 % žadatelů.

Obecně platí pravidlo, že je třeba, aby byl projekt v souladu se zvolenou výzvou. Důležitá je jeho formulace, podložení relevantními argumenty a zdroji, logický rámec a jeho technické, personální a logistické zajištění. V neposlední řadě také to, zda vychází ze skutečných potřeb daných subjektů a zda vytváří logický celek naplňující cíle daného grantového programu. V začátcích je tedy dobré spolupracovat s někým, kdo programy detailně zná a pomůže vám vaše záměry dobře popsat a nastavit.

Zde opět záleží na konkrétní výzvě. Jednoduše řečeno ale platí, že granty mají rozvíjet smysluplné aktivity a obvykle se nevytváří projekty s cílem dotaci získat, ale naopak – daný záměr přiblížit některé z výzev.

Není, pouze pokud taková inovace není cílem samotného projektu.

Ano, programy vyžadují různou míru účetních aktivit, tedy dokládání vynaložených prostředků, monitorování a průběžné reportování dosažených výsledků.

Je přímo úměrná velikosti a složitosti projektu. Záleží na tom, kolik partnerů je v projektu zapojeno, na jaké časové období je projekt naplánován, kolik aktivit je navrženo aj.

U výzvy EIC Accelerator nově platí možnost podání žádosti pro OSVČ, je však podmíněna plánem založit podnik v EU nebo v přidružených zemích.

Máte zájem? Napište nám!

Vašemu dotazu se bude věnovat Adéla Hradilová.