Jak ve firmě ušetřit díky udržitelnosti a s nízkými náklady

Dozvíte se v článku:
 • Proč ve firmě zavést udržitelné principy
 • Jak jsou na tom firmy v Česku
 • Jaké jsou nejčastější překážky
 • S čím vám můžeme pomoct
 • V jakých oblastech najdete úspory díky ENVI skenu

Zájem o environmentální tematiku už není otázkou pouze důrazu na udržitelnost, ale cesty, jak ušetřit. Do pravidelného slovníku firem tak čím dál více pronikají slova jako ESG reporting, uhlíková stopa nebo cirkulární ekonomika. Malí a střední podnikatelé, kteří nemají prostředky na zaplacení zkušeného zaměstnance, jsou v rámci této problematiky znevýhodněni. Díky službě ENVI sken Moravskoslezského inovačního centra mohou zmíněnou překážku překonat a znovu získat konkurenceschopnou pozici na trhu.

Ty nejúspěšnější firmy se stávají lídry nejen díky inovacím a přístupu k zaměstnancům, ale i díky snaze optimalizovat a snižovat zdroje. Co rozhoduje? Jednoduše snaha být více soběstační,“ říká Lukáš Kalvoda z MSIC. V dnešní době neotvírá udržitelnost dveře k přednímu postavení. Naopak, v časech nepředvídatelnosti, proměnlivosti a nejistoty se z ní stává jeden z hlavních předpokladů pro přežití.

Udržitelnost je důležitá pro většinu českých firem
Jak ukazuje graf – udržitelnost se stává nedílnou součástí byznysu (zdroj dat: Svaz průmyslu a dopravy ČR).

Firmy v Česku si začínají uvědomovat, že sbírat a vyhodnocovat data je nutností. Jak ukazují výsledky průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR z roku 2022, 87 % z nich udržitelnost aktivně prosazuje a 60 % ji vnímá jako zásadní pro konkurenceschopnost.

Co brzdí firmy, které udržitelnost nezavádí?

Aby environmentální opatření ve firmě byla efektivní a přinesla úspory v nákladech, měla by vycházet z pečlivě sesbíraných dat napříč firmou. Zjistit, jaké údaje vlastně máte k dispozici a co je potřeba změřit, je poměrně časově náročné a vyžaduje to účast zaměstnanců na několika frontách. Čísla je pak potřeba také správně interpretovat, kriticky zhodnotit a na jejich základě si stanovit jasnou strategii.

Vědět, na co se soustředit a jak postupovat – k tomu musíte mít k dispozici nejen kompetentní lidi, ale i finance, přehled o legislativních opatřeních, určité znalosti a při samotné implementaci také technologie. A právě tyhle body jsou podle firem nejčastějšími překážkami v zavádění udržitelnosti. Potýká se s nimi také vaše firma? Právě proto vám nabízíme ENVI sken.

Firmy, které udržitelnost opomíjí brzdí tyto překážky
Nejčastější překážky, které firmy řeší na cestě k udržitelnosti (zdroj dat: Udržitelný byznys 2023, Změna k lepšímu).

Jak na udržitelnost: Se 4 z 5 překážek pomáhá ENVI sken

ENVI sken je služba Moravskoslezského inovačního centra, která pomáhá nalézt úspory a zároveň nastartovat procesy pro adaptaci na změnu klimatu. Malé a střední podniky připravuje na legislativní změny a seznamuje je s problematikou nefinančního reportingu ESG. Má za cíl zjistit, kde a jak můžete ušetřit v oblastech energetiky, vody a oběhového hospodářství. Navíc vypočítává také uhlíkovou stopu.

Naši kolegové Izabela Lupieńská a Lukáš Kalvoda, kteří mají environmentální problematiku na starost, nejprve provedou sběr dat napříč firmou a jejich následnou analýzu. S majiteli a vedením si popovídají o tom, jak vše funguje, a projdou s nimi celou firmu včetně výrobních procesů. Získané poznatky následně vyhodnotí a zpracují do závěrečné zprávy.

Prioritní oblasti udržitelnosti ve firmách
4 nejčastější oblasti udržitelnosti, které firmy řeší a které ENVI sken většinově pokrývá (zdroj dat: Udržitelný byznys 2023, Změna k lepšímu).

V ní se klient dozví, v rámci kterých oblastí mu utíkají finance a s pomocí jakých opatření tomu může zabránit. Zpráva poskytuje komplexní pohled na aktuální stav a umožňuje efektivně řídit vstupní a výstupní zdroje, snižovat náklady, optimalizovat a automatizovat procesy a zároveň ukazuje, jak se stát společensky a environmentálně zodpovědnou firmou.

Po dokončení ENVI skenu se firma může rozhodnout, zda navrhovaná opatření zavede sama nebo bude pokračovat do druhé fáze – tzv. ENVI projektu. V tomto kroku s vámi Lukáš Kalvoda a Izabela Lupieńská najdou vhodného experta na vybranou oblast z výstupní zprávy. Expert poté vypracuje změnový projekt (postup implementace) tak, aby opatření mohla firma realizovat s nízkou investicí, rychlou návratností a v co nejkratším čase.

Ve vaší firmě najde MSIC úsporná a udržitelná řešení
Izabela Lupieńská a Lukáš Kalvoda z MSIC najdou úsporná řešení za vás.

Obě služby malým a středním firmám pomáhají odstranit většinu nejčastějších překážek na cestě k udržitelnosti.

 • Nedostatek kompetencí/kapacit – nemusíte najímat dalšího člověka. Stačí se obrátit na naše kolegy. Pohled zvenčí je velmi cenný.
 • Nedostatek finančních zdrojů – služby jsou částečně hrazené MSIC.
 • Nejasná legislativní opatření – máme přehled nejen o problematice ESG a sledujeme každou projednávanou změnu.
 • Nedostatek znalostí a informací – kolegové Izabela Lupieńská a Lukáš Kalvoda i naši experti se v oblasti udržitelnosti pohybují dlouhodobě a mají potřebné zkušenosti.

Jak si ENVI sken představit a jak mohou vypadat jeho závěry?

Krásný příklad firmy, která Lukáše Kalvodu a Izabelu Lupieńskou nechala nahlédnout pod pokličku, byl MILKEFFEKT. Potravinářská firma zaměřená hlavně na výrobu korbačíků, oštěpků a dalších produktů své zboží exportuje i na zahraniční trhy. V rámci nových pravidel nefinančního reportingu na ni ESG bude dopadat o něco dříve, protože spadá do dodavatelského řetězce velké zahraniční firmy (více podrobností o tom, co ESG obnáší a kdy pro vás začne platit, jsme společně se sdružením Frank Bold pečlivě shrnuli v článku Reporting ESG).

Specialista MSIC vás udržitelností provede co nejlevněji, s rychlou návratností a v co nejkratším čase
Specialista MSIC vás udržitelností provede co nejlevněji, s rychlou návratností a v co nejkratším čase.

Firma MILKEFFEKT o ESG měla minimální povědomí, proto bylo naším cílem seznámit ji s problematikou a příslušnou legislativou. Klíčovou oblastí ale byla hlavně optimalizace vodního managementu s fokusem na odpadní vodu a tuky, které vznikají během chlazení sýrařských produktů. Podle šetření Svazu průmyslu a dopravy o povinnosti určené směrnicí CRSD neví až 29 % firem.

Co jsme v MILKEFFEKT zkoumali a přínosy pro udržitelnost

V oblasti vod jsme se detailně zaměřili na to, odkud firma vodu bere, co s ní dělá, kolik jí spotřebovává pro účely výroby, kolik pro provoz, jaké jsou ztráty, jaká je kde přesná skladba průmyslové vody a jak ji likvidují. Výsledkem byl soubor opatření a doporučení plynoucích k úspoře a optimalizaci vodního managementu. Po následné prezentaci výsledků vedení a výběru oblastí se firma rozhodla vstoupit do druhé fáze programu, kde se budeme věnovat návrhu řešení a jejich implementaci. Součástí výstupní zprávy bylo doporučení optimalizace v oblasti energetiky a odpadů a výpočet uhlíkové stopy,“ popisují průběh Lukáš Kalvoda a Izabela Lupieńská.

Zcela upřímně mě nenapadlo, že služba půjde až do takové hloubky. O nedostatcích v některých oblastech jsme věděli, ale Lukáš s Izabelou nám ukázali plno dalších skulinek, kterým bychom měli věnovat péči. Díky ENVI skenu máme spoustu impulzů, jak snížit náklady a zvýšit svou konkurenceschopnost. Už se těšíme, co přinese druhá fáze,“ uvádí Miroslav Haratek, ředitel společnosti MILKEFFEKT, která jako první ENVI skenem prošla.

ENVI sken vypočte vaši uhlíkovou stopu a připraví vás na udržitelnost
Zástupci MSIC v terénu během sběru dat pro ENVI sken.

Oblasti ENVI skenu

Na prostor k úsporám se ve vaší firmě podíváme z několika úhlů.

Energetika

Věděli jste, že přejít z fosilních zdrojů na obnovitelné je výrazně levnější, než řešit jejich následky a emise skleníkových plynů? Proto společnosti vedeme k cílenému snižování emisí CO2, a to hlavně v energetice a dopravě.

Během ENVI skenu mapujeme celkovou energetickou soustavu a vyhodnocujeme jednotlivé dopady na provozy od administrativy po výrobu. Díky získaným datům a fyzické obhlídce provozů dokážeme posbírat všechna důležitá data pro analýzu a návrh možných oblastí úspor. Doporučení mohou obsahovat jak jednoduchá řešení pro udržitelnost typu:

 • výměna led osvětlení,
 • instalace čidel,
 • zavedení řídících systémů hlídání pohybu,
 • úprava intenzity osvětlení,

tak sofistikovanější doporučení typu:

 • regulace chladicích systémů,
 • zpětné využití tepla,
 • navržení jiné efektivnější technologie,
 • přechod na tepelná čerpadla,
 • kogenerační jednotky,
 • úpravy energetického managementu.

A to vždy s ohledem na výši investic, návratnost a reálné úspory.

Které alternativní zdroje energie jsou pro firmu nejvhodnější? To zjistíte v ENVI skenu.

Oběhové hospodářství

Posuňte se od modelu vytěžitvyrobitpoužítvyhodit k šetrnějšímu a efektivnějšímu využívání zdrojů. Podíváme se na to, jak díky oběhovému hospodářství prodloužit životní cyklus produktů a minimalizovat odpad z výroby. Zjistíte, jakým způsobem využít odpady pro další zpracování a jak zbytky efektivně likvidovat.

Bezodpadová kancelář

Někdy i malé kroky mohou udělat velkou parádu. Představíme vám tipy na udržitelnost, které nestojí skoro nic, ale v každodenním provozu dokážou šetřit přírodu, peníze i zdroje.

Voda

Velké množství firem nemá optimalizovaný vodní management, a tím dochází ke zbytečnému plýtvání a prodražování nákladů. Přitom řešení nebolí – stačí mít data, umět je vyhodnotit a nastavit základní procesy, které opět mohou být velmi jednoduché, a přesto mít značný ekonomický dopad, například:

 • instalace perlátorů u provozů s velkou spotřebou vody (na WC, do koupelen atd.),
 • regulace vody v sociálních zařízeních,
 • nastavení vodního managementu při výrobě,
 • atd.

ESG

Zkratka ESG vychází ze 3 anglických slov, a to environment – životní prostředí, social – společnost a governance – vnitřní kontrola a řízení rizik. Udržitelná organizace se chová zodpovědně ve všech třech okruzích. Aby informace o firmách byly transparentní a vzájemně porovnatelné a zákazníci, obchodní partneři a investoři s nimi mohli na evropském trhu pracovat, sjednotila EU pravidla do směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Úkolem výstupní zprávy je v tomto ohledu seznámit klienty s jejich legislativními povinnostmi a pomoct jim s přípravou na nefinanční reporting.

Výpočet uhlíkové stopy

Uhlíková stopa měří dopad lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. Zaměřuje se na množství skleníkových plynů, které produkujeme našim každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Výpočet uhlíkové stopy je součástí nefinančního reportingu a výsledky vypadají přibližně takto:

Výpočet uhlíkové stopy firmy
Takto může vypadat výpočet uhlíkové stopy v rámci ENVI skenu.

Chcete zjistit, jak může udržitelnost ušetřit peníze i vaší firmě? Obraťte se na naše kolegy Lukáše Kalvodu a Izabelu Lupieńskou. Stále si nejste jistí, proč byste problematice ESG měli věnovat pozornost? V dalším článku se budeme věnovat 6 přínosům, které má pro malé a střední firmy.

506
Klientů MSIC
1154
Podpořených změnových projektů
849
Pracovníků firem zasídlených v areálu T-Parku
125
Spolupracujících expertů